AV 18 juni 2019

Verslag van de Secretaris van de Raad van de Orde

Hooggeachte dames en heren Stafhouders,
Geachte confraters,

Ik had het groot genoegen en het voorrecht om dit gerechtelijk jaar onder het batonnaat van Stafhouder Callens uw secretaris van de Raad van onze Nederlandse Orde bij de Balie te Brussel (NOAB) te zijn.

Het is dan ook in die hoedanigheid dat ik u vandaag het jaarverslag breng van de werkzaamheden van onze Raad waarvan ik nu reeds kan stellen dat de feitelijke en bijzonder droge opsomming van de werkzaamheden die een jaarverslag vereisen in schril contrast staan met het enthousiasme en de inzet van de leden van de Raad gedurende dit gerechtelijk jaar. De nuchterheid van de Processen-Verbaal van onze raadszittingen, waarvan ik overtuigd ben dat u allen deze tweewekelijks verslindt,  weerspiegelen vaak niet de gedreven, soms bijwijlen passionele discussies die sommige agendapunten teweegbrachten. Het was leerrijk te zien hoe een heterogene samenstelling van onze Raad, die zowel leden telde van éénmanskantoren, kleine en grote kantoren, nichekantoren, MDP’s… verschillende visies vanuit verschillende professionele invalshoeken ventileerde om toch steeds tot consensuele beslissingen te komen in het belang van de NOAB en haar leden.

Geachte confraters,

Onze Raad vergaderde in dit gerechtelijk jaar reeds 20 maal, meestal tweewekelijks op een maandag. Deze vergaderingen vonden plaats achter gesloten deuren in de prachtige Braffortzaal. Hoewel overeenkomstig artikel 88 van onze Codex de vergaderingen achter gesloten deuren dienen plaats te vinden werd de beslotenheid van de vergadering een aantal maal doorbroken door de aanwezigheid van ongewenste externe waarnemers, in casu de muizenpopulatie van het Poelaertgebouw, hetgeen soms leidde tot bijzonder primaire reacties bij een aantal leden van de Raad. Ik laat in het midden of deze reacties voornamelijk geuit werden door de vrouwelijke of de mannelijke leden van de Raad.

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe de agenda van een modale vergadering van de Raad er uitziet. Wel, de vergaderingen van de Raad beginnen steevast en traditiegetrouw met de beraadslaging van de Raad omtrent de punten van het algemeen beleid. Op verslag van Mr. Luc Vanaverbeke keurt de Raad de inschrijvingen en weglatingen op de lijst van de stagiairs en het Tableau goed. Aan alle stagiairs die deze avond aanwezig zijn, en waarvan ik uiteraard overtuigd ben dat zij hier zijn vanuit hun intrinsieke interesse voor de werking van de NOAB, kan ik off the record melden dat Mr. Vanaverbeke zijn advies tot opname op het Tableau o.a. laat afhangen van hun aanwezigheid op deze algemene vergadering.

Op verslag van Mr. Philip Walravens worden vervolgens de inschrijvingen op de EU-lijst en de B-lijst behandeld. Ons lid met de hoogste anciënniteit, Mr. Johan Billiet, geeft daarna de Raad advies bij de verzoeken tot opening en weglating van een bijkantoor of een tweede vestiging.

Heet van de naald kan ik u alvast melden dat de NOAB op heden 3.336 advocaten telt als volgt samengesteld:

  • Tableauadvocaten : 2.307 advocaten
  • Stagiairs : 672 advocaten
  • Ere-advocaten: 151 advocaten
  • EUlijst: 161 advocaten
  • B- lijst: 45 advocaten

De Raad bespreekt ook elke zitting de verschillende representaties waarover een uitgebreid verslag wordt gegeven. Tevens worden de toekomstige representaties besproken. Als grootste Vlaamse balie wordt veel belang gehecht aan onze representatie op activiteiten en openingszittingen van de andere Belgische balies en enkele belangrijke buitenlandse balies.

Hierna brengt uw dienaar een verslag uit van de werkzaamheden van de Franse Orde waar we dienen vast te stellen dat vele problematieken die de NOAB aanbelangen, ook door onze Franstalige ambtsbroeders worden gedeeld. Hun brainstorming over bepaalde onderwerpen vormen vaak een inspiratiebron voor de NOAB, of zijn minstens een bron van een interessante discussie geweest.

In het kader van artikel 446ter van het gerechtelijk wetboek verleende de Raad talrijke ereloonadviezen n.a.v. adviesaanvragen die door de Rechtbanken en Hoven werden doorgezonden. Deze ereloonadviezen werden, op verslag van een verslaggever die lid is van de Raad, in goede en deskundige banen geleid door Mr. Broothaers van wie wordt verteld dat hij het baanbrekend arrest van het Hof van Cassatie van 24 maart 2016 omtrent erelonen van advocaten, van buiten kan reciteren.

Daarnaast behandelde onze Raad dit gerechtelijk jaar een aantal dossiers “zoals in tucht” die vnl. betrekking hadden op de al dan niet opname van een advocaat op het Tableau of diens toelating tot een volgende zittijd in het kader van de BUBA-examens.

Onze penningmeester Danny Stas, die u hierna uitgebreid onze cijfers zal toelichten, monitort elke Raad de stand van onze financiën en last but not least, bespreekt confrater Buisseret alle issues die betrekking hebben op het BJB.

Naast voormelde raadszittingen wordt de Raad één maal per maand voorafgegaan door een gezamenlijke vergadering met de leden van onze Orde die verkozen zijn in de algemene vergadering van de OVB ter voorbereiding van de volgende maandelijkse algemene vergadering van de OVB.

Ten slotte is er om de twee weken een bureauvergadering die samengesteld is uit de Stafhouder, de Pro-Stafhouder, de penningmeester, de secretaris, Mr. Krista Esselens, onze secretaris-generaal en Mr. Luc Vanheeswijck, kabinetschef van de Stafhouder waar de agenda van de volgende Raad wordt besproken evenals de uitvoering van de beslissingen van de vorige Raad.

Naar jaarlijkse traditie vergaderde de Raad ook één maal ‘extra muros’ tijdens haar Reflectiedagen van 27 tot 29 september 2018. Als partner van een gerenommeerd, naar oorsprong Nederlands advocatenkantoor, kon Stafhouder Callens niets anders doen dan deze Reflectiedagen in Valkenburg, juist over de Nederlandse grens, te organiseren. Daar waar tijdens de Reflectiedagen van Pro-Stafhouder Dillen onze reflectie twee maal per dag gevoed werd met paella en chipirones, diende de Raad het dit jaar aldus te doen met een oer-Hollands broodje kroket.

Vier werksessies werden tijdens deze Reflectiedagen georganiseerd die telkens door 2 leden van de Raad met een uitgebreide werknota werden voorbereid. Mrs. Saskia Kerkhofs en Danny Stas namen de werksessie ‘Jeugdrecht’ voor hun rekening. Mrs. Karin Winters en Philip Walravens bespraken de mogelijkheid en de wenselijkheid van de beperking van de aansprakelijkheid van de advocaat, terwijl Mr. Charlotte Verhaeghe en Mr. Barbara Huylebroeck de communicatiepolitiek van de Orde op de korrel namen. Ten slotte kaartten Mr. Vanessa Foncke en Mr. Johan Billiet de deontologische aspecten van derden-financiering van procesvoering aan.

De goed voorbereide en interactieve werksessies waren zeer vruchtbaar en de behandelde onderwerpen waren na de Reflectiedagen het voorwerp van een verdere uitdieping door de Raad. Zo resulteerde het reflectiewerk en de besprekingen over het jeugdrecht in een nieuw reglement dat stelt dat een minderjarige enkel kan worden bijgestaan door een advocaat die (i) houder is van het door de Orde van Vlaamse Balies uitgereikte certificaat “bijzondere opleiding in het jeugdrecht”, (ii) alleen kan optreden in het kader van de tweedelijnsbijstand en (iii) niet samen voor de ouders en de minderjarige mag optreden.

De gevoerde discussies over de communicatiepolitiek van de NOAB zullen leiden tot een nieuwe toegankelijke en gebruiksvriendelijke website van de NOAB, waarvan een demo reeds voorgesteld werd op onze laatste raadszitting.

Onze Stafhouder nam dit jaar het initiatief om beleidsnota’s op te stellen in het kader van bepaalde regelmatig terugkerende punctuele verzoeken die gericht worden aan de NOAB en waar de NOAB haar actueel beleid omtrent dit verzoek nu reeds kenbaar wenst te maken. Vijf beleidsnota’s werden ondertussen goedgekeurd:

  1. het beleid van de NOAB om publiciteit te voeren voor de activiteiten van een vereniging via de kanalen van de NOAB;
  2. het beleid van de NOAB omtrent het lidmaatschap van de NOAB van verenigingen die zich toespitsen op de studie van één of meer rechtstakken;
  3. het beleid van de NOAB bij vragen omtrent het doorzenden van post en mail na de beëindiging van een samenwerking tussen advocaten;
  4. het beleid van de NOAB omtrent de deelname van een advocaat aan een televisieprogramma van het type ‘reality TV’;
  5. het beleid van de NOAB bij meldingen omtrent de perimeter van het beroep.

Deze laatste beleidsnota zal een verlichting van de taken van de Raad inhouden vermits onze Raad zich reeds talrijke malen diende te buigen over verzoeken die ze kreeg in het kader van het nieuwe reglement van de Orde van Vlaamse Balies inzake de perimeter van het beroep en waarvan het advies telkens met grote ijver werd voorbereid door Mr. Inge Gabriels.

Tevens werd een richtsnoer opgesteld opdat onze advocaten zouden voldoen aan de toepassing van het nieuwe artikel 444,2e lid van het gerechtelijk wetboek omtrent de informatie die moet worden verstrekt over bemiddeling, verzoening en alle andere vormen van minnelijke oplossingen van geschillen.

Voor zover u deze beleidsnota’s en dit richtsnoer nog niet zou hebben geconsulteerd, wat ik durf te betwijfelen, raad ik u aan om onze nieuwsbrieven en onze website nog eens door te nemen. Kwatongen zullen beweren, wat ik ook ten stelligste durf te betwijfelen, dat sommigen hun spam-filter hiervoor zullen moeten deactiveren.

De Brexit-problematiek, waarvoor een speciale taskforce binnen de NOAB werd samengesteld, genoot dit jaar de bijzondere aandacht van de NOAB vermits artikel 428 van het gerechtelijk wetboek voorzag dat de titel van advocaat slechts kon gevoerd worden wanneer men Belg is of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie. Met de toenmalige nakende harde Brexit van 29 maart 2019 in het vizier nam onze Stafhouder het initiatief om aan de Eerste Voorzitter en de Procureur-Generaal van het Hof van Beroep te vragen om de traditionele eedaflegging van begin april te vervroegen. Hierdoor konden de Britse advocaten, die voldeden aan de voorwaarden, nog hun eed afleggen voor de geplande Brexit-datum, wat er toe leidde dat een indrukwekkend aantal Britse confraters op 25 maart 2019 de eed aflegden en we voor één dag de indruk kregen dat het Poelaertplein het 17e lid van de Commonwealth was geworden.

Bijzonder vermeldenswaardig is ten slotte het DIA-positief-project geïnitieerd door Stafhouder Callens waarbij DIA staat voor “Diverse en Inclusieve Advocatuur” om de rechtenstudie en de advocatuur te promoten bij schoolgaande jongeren met een allochtone achtergrond via de toekenning van studiebeurzen. Hiervoor werd door de NOAB een zeer professionele film besteld in een format dat perfect aansluit op het beoogd doelpubliek. Stafhouder Callens heeft op 29 maart 2019 de NOAB vertegenwoordigd op de druk bijgewoonde uitreiking van de DIWAN-awards, ideaal forum om het project in de schijnwerpers te zetten.

Geachte Confraters,

Nu na drie jaar lidmaatschap van de Raad mijn termijn afloopt, wens ik alle leden die samen met mij in de Raad zetelden te bedanken. Toen mij drie jaar geleden gevraagd werd om te kandideren voor de Raad was de NOAB een “ver van mijn bed-show” en kon ik me onmogelijk inbeelden wat dat mandaat zou inhouden. Ik heb tijdens deze drie jaren kennis kunnen maken met bijzonder gepassioneerde advocaten die actief waren in totaal andere structuren en rechtsdomeinen. Deze drie jaren hebben van mij een bewustere advocaat gemaakt, bewust van de vele uitdagingen die ons beroep te wachten staat. Het lijdt voor mij geen twijfel dat, nu we als advocaat ook ondernemer zijn geworden, de NOAB het best geplaatst is om, als grootste Vlaamse balie in onze internationale hoofdstad, de motor te zijn binnen ons Vlaams balielandschap om antwoorden te formuleren op al deze uitdagingen. Het moet tot de roeping van de NOAB behoren om voor deze uitdagingen niet op de rem te staan om beslissingen te nemen in het licht van onze zeer snel veranderende professionele omgeving, maar te ijveren voor een open, moderne en integere advocatuur van de 21ste eeuw die oog heeft voor de internationale evoluties, maar die ook rekening houdt met de essentie van het beroep: onze onafhankelijkheid.

Ik wens onze Orde en de toekomstige en juist verkozen leden van de nieuwe Raad alvast alle succes toe.